Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Milin B.V. gevestigd te Nieuwegein, gedeponeerd bij de KvK 11057400 te Utrecht, nader aangeduid als MILIN. MILIN is leverancier en merkhouder van Milinboard.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door MILIN, gevestigd te Nieuwegein aangegaan.
1-2 De opdrachten of bestellingen van de opdrachtgever geldt als acceptatie van MILIN zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van MILIN zijn voorwaarde afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarde van contractpartijen en/of derden.
2-1 MILIN aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarde van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarde laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarde van MILIN onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarde van contractpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door MILIN aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van MILIN exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
3-3 Gegevens in drukwerk verstrekt door MILIN zijn aan wijziging onderheven zonder voorafgaand bericht, zij binden MILIN niet.

Artikel 4 Afspraken.
4-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van MILIN binden de laatste niet, voor zover ze door MILIN niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor MILIN door zijn schriftelijke bevestiging.
5-2 Elke met MILIN aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat MILIN zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie MILIN zich zal wenden tot D&B en Euler Hermes.
5-3 Gegevens betreffende het aangeboden zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door MILIN bij de aanbieding versterkt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen.
6-1 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen. De prijslijsten en reclame materiaal zijn aan wijzigingen onderheven en binden MILIN niet.
6-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten omzetbelastingen e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden kunnen deze worden doorberekend.
6-3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.
7-1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.
7-2 MILIN is vrij om bij levering van voorraadprofielen 10% meer of minder te leveren dan in de opdracht staat.
Bij speciale profielen is deze afwijking tot 20% als acceptabel aan te merken.
Eventuele geringe afwijkingen in kleur, gewicht of vorm geeft u niet het recht het geleverde te weigeren.

Artikel 8 Emballage.
8-1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van MILIN.

Artikel 9 Aanbetaling.
9-1 MILIN is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestaties van MILIN de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijn.
10-1 De overeengekomen levertermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever MILIN schriftelijk in gebreke te stellen.
10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor MILIN zijn de goederen te leveren.
10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Vervoer.
11-1 De verzending geschiedt op wijze als door MILIN aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzendingen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
11-2 MILIN is verplicht verpakkingsmiddelen terug te nemen, tenzij ander overeengekomen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat MILIN verpakkingsmiddelen doorberekend aan de klant.

Artikel 12 Meer- en minderwerk.
12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12-2 Door MILIN te maken kosten welke hun oorzaak vindt buiten hun schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.
13-1 Wijziging in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan MILIN ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door MILIN buiten zijn verantwoording wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren.
14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht om de door MILIN reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief loon en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan MILIN als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht MILIN te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt MILIN zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclamatie.
15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, MILIN terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na de dag van de levering MILIN wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
15-2 MILIN dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15-4 Indien de reclamatie na het oordeel van MILIN c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. MILIN is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
15-5 MILIN is niet verplicht goederen retour te nemen als deze, veroorzaakt door schuld van de koper, verkeerd worden geleverd. Uit coulance kan MILIN de goederen retour nemen, mits onbeschadigd en in de originele verpakking. Hiervoor rekent MILIN 12% retourkosten exclusief de eventueel gemaakte transportkosten.

Artikel 16 Garantie.
16-1 Voor gekochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of handelgarantie gelden slechts door de leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht.
17-1 Wanneer MILIN goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.
18-1 MILIN is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en intresten die mochten ontstaan direct of indirect gevolg van:
• Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
• Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk gesteld zijn.
• Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken.
• Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf.
• Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.
• Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd.
• Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolgen van de inwerking van licht.
• Enige andere van buiten afkomstige zaken.
18-2 MILIN is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van MILIN of van hen, die door MILIN te werk zijn gesteld.
18-3 MILIN zal in beginsel niet gehouden zijn gelden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
18-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, of beschadigingen, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen en dat deze gevolg is van nalatigheden aan de zijde van MILIN.

Artikel 19 Overmacht.
19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen bij transport naar MILIN of de opdrachtgever, niet of niet tijdig levering van goederen door leveranciers van MILIN, ex- en importverbod, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enig overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer naar MILIN, dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor MILIN overmacht op, die met ontheffen van zijn verplichtingen tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19-2 MILIN is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling op de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.
20-1 Zolang MILIN geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van MILIN.
20-2 MILIN heeft het recht de goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
20-4 De door MILIN ter beschikking gestelde marketingondersteuning blijft eigendom van MILIN, en mag niet zonder schriftelijke toestemming van MILIN gedistribueerd en/of gekopieerd worden. Plaatsing van MILIN beeldmateriaal op een website valt hier ook onder. De verstrekte informatie is informatief en zijn niet bindend.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.
21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling verreist is.
21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal MILIN in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft MILIN eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij voornemens is Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die MILIN op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.
22-1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22-2 MILIN is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 2% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
22-3 MILIN is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 75,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat MILIN zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten
22-5 MILIN is gerechtigd alle facturen te verhogen met een bepaalde opslag, Deze opslag wordt kredietbeperking genoemd. Deze opslag mag u aftrekken bij betaling binnen 30 dagen.

Artikel 23 Toepasselijk recht.
23-1 Op alle door MILIN gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.
24-1 Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van MILIN, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettig bevoegd is.